top of page

1. Adatkezelő

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) a

 

GB SOLUTIONS Zrt.

 

székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.

 

cégjegyzékszám: 01 10 140044

 

adószám: 26568320-2-43

 

e-mail cím: info@gbsolutions.io,

 

mint adatkezelő (Adatkezelő) által üzemeltetett, a https://www.gbsolutions.io/ és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. További vonatkozó jogszabályok: 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; · 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; · A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 

2. Általános rendelkezések

 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Infotörvény rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

 

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

 

3. Módosítás

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi.

 

4. Felhasználók köre

 

A Felhasználó a Weboldalon a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információszerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogatót, és a Weboldalt követő Felhasználót kell érteni.

 

5. Adatkezelési Szabályzat célja

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotörvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

 

6. Felhasználó nyilatkozata

 

A Felhasználó a Weboldal használatával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében és meghatározott ideig kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

 

7. Adatkezelési célok

 

A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére használja fel. Ennek keretében a megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Weboldal működésének ellenőrzése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó promóciós célok érdekében kezeli.

 

8. Kezelt személyes adatok köre

 

A Weboldal kapcsán, a Weboldal látogatása, követése során feltöltött és rögzített adatok kezelője az Adatkezelő. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, az e-mail cím és minden olyan további személyes adat, amivel az Érintett személy beazonosítható. A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

 

8.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

 

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében: 

 

Felhasználó neve

Felhasználó beosztása

Felhasználó cége

Felhasználó telefonszáma

Felhasználó e-mail címe

A jelentkezési lap kitöltése során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, valamint kapcsolattartási célokat szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a jelentkezés során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a tréningekkel kapcsolatos információkat. Adatkezelő nem küld hírleveleket.

 

A Felhasználó által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

 

8.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 

a.    Felhasználó számítógépének IP-címe;

 

b.    Felhasználó által használt a böngésző és az operációs rendszer

 

9. Adatkezelés jogalapja és módja

 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a jelentkezési lap kitöltésével, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg

 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Weboldal használata és a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele során, valamint a Weboldalhoz, illetve a Weboldalon kezdeményezett vagy indított aktivitásokhoz kapcsolódó, és az Adatkezelő tevékenységére, illetve működésére vonatkozó promóciókra vonatkozóan, ezen kívül közvetlen üzletszerzés érdekében a 10. pontban meghatározott időtartamig, a fentiekben meghatározott adatkezelési célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.

 

10. Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

 

Az Infotörvénynek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

11. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az Infotörvény 7.§-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási, követési lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes felhasználási és adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést.

 

A Weboldalon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő használatnál vagy Google+ gomb használatánál az Adatkezelő a Facebooktól vagy Google+-tól az ott beállított képet és felhasználói nevet veszi át, tárolja, de ezen funkciók Felhasználói nem kerülnek bele az Adatkezelő regisztrációs adatbázisába. Minden Facebook-os aktivitás esetében az Adatkezelő posztolhat a Felhasználó falára, ezt a Facebook oldalon belül a Felhasználók le tudják tiltani.

 

12. Adattovábbítás, adatátadás

 

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az Adatkezelő nem továbbít adatokat automatikusan a Weboldalon megjelenített ajánlatok hirdetőinek. Azonban ha a Felhasználó a Weboldalon megjelenített hirdetésre kattint és így más weboldalra kerül és ott személyes adatokat ad meg, ezeknek a weboldalaknak a gazdái válnak adatkezelővé a Felhasználók adatai tekintetében. Ezeknek az adatkezeléseknek a tekintetében a Felhasználó bármilyen személyes adatára vonatkozó kérésével az adott weboldal gazdájához, mint adatkezelőkhöz fordulhat.

 

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók adatai a következőek:

 

Név: -

Email cím:

Telefonszám:

Tevékenység: -

Székhely: -

Adószám: -

Adatkezelés nyilvántartási szám: -

Ügyfélszolgálati telefonszám: -

 

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése” szakaszt is az adattovábbítás tekintetében!

 

13. Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése

 

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik alkalmazásához.

 

Cookie-k: a Weboldal „cookie”-kat (sütik), vagyis a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A „cookie” által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét és az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítetteket) a Szolgáltató szervereire továbbítja és ott tárolja. A Szolgáltató ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Szolgáltató továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Szolgáltató megbízásából feldolgozzák az információkat. A felhasználó böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a „cookie-k” használatát, azonban a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

 

A weboldalon használt sütik fajtái a következők:

 

1.    Felhasználó számítógépének IP-címe;

 

2.    Felhasználó által használt a böngésző és az operációs rendszer;

 

Google Analitika: A Weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatást használja és egyéb hasonló szolgáltatást is igénybe vehet. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (pl. a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához, továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

Arról, hogy hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön az Adatkezelő Weboldalát vagy alkalmazását használja, illetve a Google adatkezelési szabályainak változásairól Ön a következő linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

14. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttathatja el. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben partnerünk is adattovábbítás révén adatkezelővé vált az Ön adatai tekintetében a 12. pontban megjelöltek szerint, ez esetben a partner vállalkozáshoz is el kell juttatnia igényét.

 

15. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

 

15.1. Tiltakozási jog

 

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

15.2. Jogérvényesítés

 

A Felhasználó jogérvényesítése az Infotörvény valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotörvény valamint a Ptk. tartalmazza. Kártérítési vagy sérelemdíjra vonatkozó igényeknél nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük/gondnokuk az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője/gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

bottom of page